Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

So sánh Navisworks Manage và Navisworks Simulate

So sánh Navisworks Manage và Navisworks Simulate

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết về hai sản phẩm Navisworks Manage và Navisworks Simulate. Để bạn có thể chọn đúng loại phù hợp với nhu cầu của mình

 

Navisworks ManageSo sánh Navisworks Manage và Navisworks Simulate

Navisworks SimulateSo sánh Navisworks Manage và Navisworks Simulate

Giới thiệu Mô phỏng thiết kế và phần mềm dùng để kiểm tra xác nhận Mô phỏng thiết kế và phần mềm dùng để đánh giá dự án
Tính năng
Project viewing
Real-time navigation stick stick
 Đánh giá dự án toàn đội stick stick
Đánh giá mô hình
File mô hình và tập hợp dữ liệu stick stick
Bộ công cụ Review stick stick
Xuất bản file NWD và DWF stick stick
Bộ công cụ hợp tác stick stick
Mô phỏng mô hình và phân tích stick
 5D product scheduling stick stick
Mô hình dựng hình ảnh như thật stick stick
Hình ảnh động stick stick
Coordination
 BIM Phối hợp với AutoCAD 2017 stick stick
Tích hợp BIM 360 Glue stick stick
Phát hiện va chạm và kiểm tra nhiễu stick
 Quản lý va chạm và nhiễu stick
Lượng hóa
Integrated model takeoff stick stick
2D sheet takeoff stick stick

Xem thêm về Navisworks manage và Navisworks simulate