Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

So sánh các phiên bản AutoCAD

So sánh các phiên bản AutoCAD

 

So sánh các phiên bản AutoCAD gồm các tính năng: giao diện người dùng, 2D&3D drafting, drawing, modeling, các tài liệu và tập tin và liên kết các sản phẩm của các phiên bản AutoCAD 2017, AutoCAD 2016, Autocad 2015 và Autocad 2014.

 

Sản phẩm

AutoCAD 2017 So sánh các phiên bản AutoCAD

AutoCAD 2016So sánh các phiên bản AutoCAD

AutoCAD 2015So sánh các phiên bản AutoCAD

AutoCAD 2014So sánh các phiên bản AutoCAD

Tính năng

Giao diện người dùng
Multifunctional grips  stick  stick  stick  stick
Associative arrays  stick  stick  stick  stick
Hide and isolate objects  stick  stick  stick  stick
Clickable command line options stick  stick  stick  stick
Property edit preview  stick  stick  stick  stick
Viewport change preview  stick  stick  stick  stick
Intelligent command line  stick  stick  stick  stick
File tabs  stick  stick  stick  stick
Start tab  stick  stick  stick
Feature finder for help  stick  stick  stick
Dark theme  stick  stick  stick
Ribbon gallery  stick  stick  stick
Lasso selection  stick  stick  stick
Command preview  stick  stick  stick
Resizable modelspace viewports  stick  stick  stick
Move/copy performance boost  stick  stick
2D&3D drafting, drawing, modeling
Solid, surface, and mesh modeling  stick  stick  stick  stick
Autodesk materials library  stick  stick  stick  stick
Surface curve extraction  stick  stick  stick  stick
Context-sensitive press-pull  stick  stick  stick  stick
Import sketchup files plug-in (SKP)  stick  stick  stick  stick
ReCap 360 point cloud tool  stick  stick  stick
Point cloud manager, cropping, and object snaps  stick  stick  stick
3D Orbit Target  stick  stick  stick
Center of polygon object snap  stick  stick
Point cloud dynamic UCS  stick  stick
Point cloud geometry extraction  stick  stick
Improved 2D graphics (stability, fidelity, performance)  stick  stick  stick
Improved 3D graphics (stability, fidelity, performance)  stick
Tính năng sử dụng
Parametric constraints  stick  stick  stick  stick
Object and layer transparency  stick  stick  stick  stick
Base and projected views  stick stick  stick  stick
Section and detail views  stickstick  stick  stick  stick
Strike-through text  stick  stick  stick  stick
Autobullets and numbering  stick  stick  stick
Mtext match properties  stick  stick  stick
Mtext superscript and subscript tools  stick  stick  stick
Caps lock detection  stick  stick  stick
Text Align  stick  stick
Smart Dimensioning  stick  stick
Smart centerlines/center marks  stick
Revision cloud enhancements  stick  stick
PDF enhancements  stick  stick
Optimized PDF output  stick  stick
Searchable text in exported PDFs  stick  stick
Hyperlink support in exported PDFs  stick  stick
Sheet set links in exported multisheet PDFs  stick  stick
Simplified, powerful rendering  stick  stick
Override xref layer properties  stick  stick
New feature highlighting  stick
In-canvas viewport controls  stick  stick  stick  stick
Các tài liệu và tập tin
Action recorder  stick  stick  stick  stick
Online license transfer  stick  stick  stick stick
Multiple plot file search paths  stick  stick  stick stick
Customization and support file sync  stick  stick  stick  stick
Exchange App manager  stick  stick  stick stick
Featured apps ribbon tab  stick  stick  stick  stick
File security check  stick stick  stick stick
BIM 360 add-on  stick  stick  stick
Autodesk Application Manager  stick  stick  stick
Autodesk desktop app  stick
LISP/ARX scripting  stick  stick  stick  stick
Customizable user interface (CUI)  stick  stick  stick  stick
Selection effect customization  stick  stick
Sysvar monitor  stick  stick
Migration tool enhancements  stick  stick
Performance reporting  stick  stick
Import PDFs  stick  stick
Liên kết sản phẩm
A360 connectivity  stick  stick  stick  stick
Autodesk translation framework  stick  stick  stick stick
Geolocation coordinate system and online maps  stick  stick  stick  stick
DGN 8 import/export/underlay  stick  stick  stick  stick
PDF publish/underlay  stick  stick  stick  stick
Design share  stick stick stick stick
IGES, CATIA, Rhino, pro/engineer, and step import  stick  stick  stick  stick
Inventor file import  stick  stick  stick  stick
3D Print Studio  stick
Reference Navisworks models  stick  stick
Coordination model object snap  stick