Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Các tính năng và lợi ích của AutoCAD thể hiện khi liên kết dữ liệu, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho bảng tính Excel hoặc tệp .CSV sẽ cập nhật bảng AutoCAD.

 Khám phá các tính năng và lợi ích của AutoCAD

One-Stop Shop for Linking (Data Link Manager)

AutoCAD cung cấp cho bạn một cửa hàng one-stop liên kết các tệp Microsoft Excel hoặc CSV với Data Link Manager. Trình Quản lý Liên kết Dữ liệu cho phép bạn tạo, quản lý và chỉnh sửa liên kết dữ liệu của mình.

Bạn có thể dễ dàng tạo các liên kết dữ liệu trong AutoCAD bằng cách khởi động công cụ Data Link Manager hoặc từ trong lệnh Create Table.

 Khám phá các tính năng và lợi ích của AutoCAD

 Khám phá các tính năng và lợi ích của AutoCAD

Updating Your AutoCAD Table (From Excel)

Với bảng kết nối dữ liệu, bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho bảng tính có thể cập nhật. Sau khi chỉnh sửa được thực hiện với tệp trong Excel và nhấn lưu, AutoCAD sẽ thông báo với bạn thông báo trong hệ thống của AutoCAD rằng liên kết dữ liệu đã thay đổi. Với một nhấp chuột đơn giản trên siêu liên kết được cung cấp, bảng sẽ được cập nhật để phản ánh những thay đổi được thực hiện trong bảng tính.

 Khám phá các tính năng và lợi ích của AutoCAD

Updating Your Excel Spreadsheet (From AutoCAD)

Người dùng có thể mở khóa các ô bằng cách chọn và tùy chọn Unlock. Một khi bạn đã chỉnh sửa các cells, nhấp chuột phải đơn giản và tập tin Excel của bạn được cập nhật.

 Khám phá các tính năng và lợi ích của AutoCAD

Xem video dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết: