Hotline 0913 208 357 - Tel/Fax (028) 3885 6879 info@arotech.vn

Người dùng có thể sử dụng Các ứng dụng dành cho phần mềm AutoCAD và Excel dưới đây để thực hiện data, tables, blocks nhanh nhất và đạt được hiệu quả cao nhất.

Excel and Table Utils

Bằng cách chạy lệnh MER_EXCEL_UTILITIES, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn mới bằng ứng dụng Excel and Table Utils. Bao gồm các thuộc tính Blocks cho Tables hoặc Excel; viết một bảng AutoCAD sang Excel; lựa chọn các bảng AutoCAD từ Excel; ghi các thuộc tính thực thể vào một bảng hoặc Excel; và tạo ra một bảng chú giải từ các blocks.

Các ứng dụng dành cho phần mềm AutoCAD và Excel

CAD2Excel

CAD2Excel tập trung vào việc chuyển đổi tables trong AutoCAD bằng bảng tính Excel. “Trong khi xuất khẩu sang Excel, CAD2Excel có thể xử lý đồng bộ hóa dữ liệu từ Excel”, CAD2Excel có thể tạo ra các bảng đại diện trong AutoCAD từ các bảng tính Excel hoạt động bằng cách sử dụng văn bản gốc, mtext và các dòng.

Tải phiên bản thử nghiệm tại đây

CADStudio DWGText

Xuất dữ liệu có thể được sửa đổi trong Excel (hoặc trong một tập tin văn bản) và sau đó bạn có thể nhập lại nó vào bản vẽ AutoCAD DWG. Người dùng có thể sử dụng DwgText để tạo các BOM, ltext schedules, editing of drawing texts và các thuộc tính trực quan của chúng. DwgText hỗ trợ Texts, MTexts, Block references (attributes, incl.dynamic), Multileaders, Tables, Attribute definitions, và Document properties (bao gồm các thuộc tính tùy chỉnh) cộng với tất cả các tính năng trực quan của nó. Phiên bản thử nghiệm tại đây

Người dùng có thể tham khảo thêm thông tin trên Autodesk App Store.